28/8/16

ΑΠΘ: "Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής'ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


«Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής»

 
«Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2016 - 2017»


Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε) του ΑΠΘ, έχοντας υπόψη τις
διατάξεις του Ν.3685/2008 (Φ.Ε.Κ. 148 Α΄) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και την
υπουργική απόφαση 206575/Ζ1 (Φ.Ε.Κ. 3519/29-12-2014 τ. β΄) , ανακοινώνει ότι δέχεται, για το
ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017, αιτήσεις υποψηφίων για το "Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
στις Επιστήμες της Αγωγής" που περιλαμβάνει τις εξής κατευθύνσεις:


1η Κατεύθυνση: Κοινωνία, εκπαίδευση και παιδαγωγική.
2η Κατεύθυνση: Διδακτική της γλώσσας και της λογοτεχνίας.
3η Κατεύθυνση: Θετικές Επιστήμες και διδακτικές τους.


Οι υποψήφιοι/ες για την επιλογή στο Π.Μ.Σ. έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση
υποψηφιότητας αποκλειστικά σε μία από τις τρεις κατευθύνσεις. Κατά τη διάρκεια του
προγράμματος δεν επιτρέπεται αλλαγή κατεύθυνσης.


Ο αριθμός των εισακτέων ορίστηκε, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης
(Γ.Σ.Ε.Σ.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), συνολικά σε 24 (8 εισακτέοι
ανά κατεύθυνση).


Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί/ες:


(α) πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και Τμημάτων
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής των Φιλοσοφικών Σχολών με κατεύθυνση Παιδαγωγικής.
(β) απόφοιτοι των Διδασκαλείων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών.
(γ) πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της
αλλοδαπής (απαιτούνται γραπτές εξετάσεις στην Παιδαγωγική).
δ) Πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι. 1) Κοινωνικής Εργασίας, 2) Λογοθεραπείας, 3) Προσχολικής Αγωγής
(πρώην Βρεφονηπιοκομίας), λόγω συναφούς γνωστικού αντικειμένου (απαιτούνται γραπτές
εξετάσεις στην Παιδαγωγική).


Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν το φάκελο υποψηφιότητάς τους από την
Πέμπτη 25/08/2016 έως την Δευτέρα 05/09/2016
στη γραμματεία του Τμήματος (2ος όροφος
του Κτιρίου της Παιδαγωγικής Σχολής - Πύργος ) , από τις 10:00 έως τις 14:30.


Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού

Δεν υπάρχουν σχόλια: